QUY TRÌNH LÀM VIỆC

1. Soạn thảo hồ sơ thay đổi:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông
 • Các công văn, giấy tờ khác tùy từng trường hợp thay đổi cụ thể

2. In hồ sơ, chuyển hồ sơ hướng dẫn khách hàng ký.

3. Nộp hồ sơ và nhận kết quả thay khách hàng tại Sở kế hoạch đầu tư.

4. Đăng báo cáo thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư (nếu có)

banner

GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

 1. CMND photo công chứng
 2. Giấy giới thiệu
 3. Các thông tin cần thiết để thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh

KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 2. Con dấu mới của doanh nghiệp
 3. Thông báo thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp
 4. Đăng bố cáo thay đổi GPKD

(Lưu ý: Kết quả khách hàng nhận được sẽ tùy từng trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp)

banner

Liên hệ tư vấn dịch vụ